Tham khảo gợi ý giải đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả 24 mã đề do Tuyensinh247 và Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện.

Đang xem: Tag Archives: Tuyển Sinh 247 Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt 2021 Tất Cả Mã Đề

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tất cả 24 mã đề của Tuyển sinh 247 (Tuyensinh247.com) như sau:

Mã đề 101 – Tuyển sinh 247

1. A

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

7. D

8. D

9. A

10. C

11. C

12. A

13. C

14. A

15. C

16. B

17. C

18. A

19. B

20. A

21. B

22. D

23. B

24. A

25. B

26. C

27. B

28. B

29. B

30. A

31. C 

32. D 

33. B 

34. B

35. A

36. C

37. A 

38. A

39. A

40. C

41. D

42. D 

43. B

44. A 

45. C

46. D

47. C

48. D

49. D

50. A

1. C

2. D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. C

10. A

11. B

12. D

13. A

14. B

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. C

21. D

22. D

23. C 

24. D

25. C

26. A 

27. D

28. B

29. B

30. B

31. A

32. C

33. C 

34. B

35. B

36. C

37. B

38. B 

39. C

40. A

41. B

42. B

43. A

44. C 

45. A 

46. A

47. A 

48. B

49. B

50. C 

1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. C

7. B

8. A

9. B

10. C

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. C

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. A

23. A

24. B

25. C

26. A

27. D

28. A

29. B

30. A 

31. A

32. D 

33. D 

34. B 

35. B

36. A 

37. B

38. A

39. C

40. D

41. B

42. D

43. B

44. A

45. D

46. A

47. D

48. B

49. D

50. A

1. B

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. C

8. B

9. B

10. B

11. C

12. C

13. B

14. C

15. C

16. C

17. A

18. B

19. A

20. D

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. A

27. D

28. B

29. A

30. D

31. A

32. D 

33. B

34. A

35. A

36. A 

37. B

38. A

39. B

40. B 

41. A 

42. B 

43. D

44. B 

45. D

46. B 

47. B 

48. B

49. A 

50. D

1. A

2. B

3. B

4. D

5. D

6. B

7. D

8. C

9. C

10. B

11. C 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. C

17. B

18. B

19. A

20. D

21. A

22. D

23. A

24. A

25. D

26. D

27. C

28. B

29. D

30. B

31. D

32. C

33. C 

34. B 

35. A 

36. A 

37. C 

38. C 

39. D

40. B

41. D 

42. C

43. A 

44. C

45. C 

46. B 

47. C

48. A

49. A

50. D

1. C

2. B

3. D

4. D

5. C

6. A

7. B

8. B

9. C

10. C

11. D

12. B

13. D

14. D

15. A

16. C

17. C

18. C

19. A

20. C

21. B

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. B 

33. D

34. D

35. C

36. B

37. A 

38. A

39. B

40. B

41. A

42. B

43. B 

44. D 

45. B

46. A

47. B 

48. A

49. A 

50. D

1. A

2. C

3. C 

4. A

5. D

6. B

7. C

8. D

9. C

10. C

11. D

12. D

13. B

14. B

15. D

16. B

17. C

18. B

19. C

20. A

21. C

22. D

23. C

24. A

25. D

26. B

27. D

28. A

29. B

30. C

31. C

32. D

33. C

34. C 

35. D

36. D 

37. D 

38. A 

39. A

40. B 

41. C

42. B

43. A 

44. A

45. B

46. C 

47. D 

48. A 

49. A 

50. B 

1. C

2. C

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. B

9. C

10. C

11. D

12. A

13. B

14. A

15. B

16. D

17. D

18. D

19. B

20. A

21. B

22. B

23. A

24. D

25. A

26. B 

27. A

28. A

29. B

30. A

31. A

32. D

33. B 

34. A

35. B 

36. D

37. A 

38. D

39. B

40. D

41. C

42. B 

43. D

44. A

45. D

46. B

47. A

48. D 

49. B

50. D 

1. A

2. A

3. D

4. A

5. A

6. C

7. B

8. C

9. B

10. B 

11. B

12. C

13. B

14. A

15. B

16. A

17. B

18. A

19. D

20. B

21. B

22. C

23. C

24. D

25. D

26. C

27. D

28. A

29. B

30. A

31. A

32. D

33. C

34. D 

35. A

36. C 

37. D 

38. C

39. D

40. D 

41. C

42. C

43. A 

44. A 

45. C

46. D

47. B

48. A

49. A

50. C 

1. A

2. A

3. A

4. D

5. D

6. B

7. A

8. A

9. C

10. D

11. D

12. C 

13. C

14. B

15. B

16. C

17. B

18. B

19. A

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. B

26. A

27. B 

28. C

29. D

30. C

31. B

32. D

33. A

34. D 

35. C

36. D

37. C

38. A

39. C 

40. A 

41. D

42. D 

43. C 

44. C

45. D

46. D 

47. C

48. D 

49. C

50. A

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

7. C

8. C

9. D

10. D

11. D

12. B

13. B

14. B

15. C

16. D

17. A

18. C

19. C

20. D

21. C

22. B

23. A

24. C

25. D

26. A

27. B

28. C

29. B

30. D

31. A

32. C 

33. B

34. D 

35. D

36. D

37. B

38. D

39. C

40. B 

41. D

42. C

43. B

44. B 

45. C 

46. B

47. D

48. B

49. C

50. C

1. C

2. C

3. B

4. D

5. A

6. D

7. C

8. A

9. B

10. B

11. D

12. C

13. A

14. D

15. B

16. B

17. C

18. A

19. C

20. C

21. D

22. B

23. C

24. D

25. B

26. D

27. D

28. A

29. D

30. A

31. C

32. D

33. A

34. C

35. D

36. B 

37. A 

38. B 

39.

40.

41. C

42.

43. C 

44. A

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1. D

2. B

3. B

4. A

5. B

6. C

7. D

8. D

9. B

10. A

11. A

12. B

13. C

14. D

15. A

16. D

17. C

18. A

19. B

20. B

21. A

22. B

23. C

24. A

25. A

26. B

27. C

28. C

29. C

30. A

31. A

32. C

33. C

34. A

35. C

36. C 

37. C

38. B 

39. B 

40. B

41. A

42. C

43. A 

44. C 

45. C

46. B

47. C 

48. B

49. A

50. B

1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. D

7. B

8. D

9. B

10. B

11. C

12. D

13. B

14. A

15. D

16. D

17. C

18. B

19. D

20. C

21. A

22. A

23. D

24. A

25. A

26. B

27. D

28. B

29. B

30. A

31. D

32. A 

33. B 

34. D 

35. D 

36. A

37. A

38. D 

39. D

40. A 

41. A 

42. A 

43. B

44. A 

45. B

46. B

47. D

48. B 

49. B 

50. A 

1. A

2. C

3. A

4. D

5. D

6. D

7. A

8. A

9. D

10. B

11. A

12. A

13. D

14. C

15. B

16. C

17. A

18. A

19. A

20. B

21. D

22. B

23. C

24. B

25. A

26. A

27. B

28. B

29. A

30. C

31. C

32. B

33. C 

34. C

35. B 

36. B 

37. A 

38. C

39. A 

40. D 

41. B

42. C

43. C 

44. A 

45. C 

46. C

47. B 

48. A 

49. C 

50. C

1. B

2. A

3. C

4. D

5. C

6. C

7. A

8. A

9. C

10. D

11. B

12. B

13. A

14. B

15. B

16. D

17. C

18. C

19. A

20. C

21. D

22. D

23. C

24. D

25. C

26. D

27. C

28. D

29. A

30. C

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. C

37. D

38. C 

39. A

40. A

41. D 

42. A 

43. D

44. A 

45. D 

46. D 

47. C 

48. A 

49. A

50. D

1. D

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. B

10. C

11. A

12. A

13. A

14. C

15. B

16. A

17. C

18. C

19. D

20. A

21. B

22. A

23. C

24. D

25. C

26. D

27. C

28. A

29. D

30. C

31. D

32. A

33. A 

34. C

35. D

36. D

37. C 

38. C

39. D

40. D 

41. A

42. C 

43. D 

44. D 

45. A 

46. D

47. B

48. D 

49. D 

50. A 

1. C

2. A

3. D

4. C

5. C

6. D

7. A

8. A

9. B

10. A

11. A

12. D

13. B

14. D

15. C

16. B

17. B

18. A

19. C

20. C

21. D

22. B

23. D

24. A

25. B

26. C

27. B

28. A

29. B

30. C

31. B

32. B

33. A 

34. D

35. A 

36. C

37. A 

38. B 

39. A

40. D

41. D 

42. D 

43. C 

44. B

45. A 

46. C

47. D 

48. B

49. B

50. C

1. D

2. C

3. C

4. D

5. D

6. C

7. A

8. C

9. B

10. B

11. B

12. A

13. D

14. C

15. C

16. A

17. B

18. D

19. A

20. D

21. D

22. B

23. B

24. B

25. C

26. A

27. D

28. A

29. C

30. C

31. B

32. B 

33. D

34. C

35. A 

36. B 

37. A

38. D

39. A

40. B

41. C

42. D

43. D

44. B

45. C

46. A

47. D

48. B 

49. A 

50. B 

1. B

2. A

3. A

4. B

5. D

6. B

7. A

8. A

9. D

10. D

11. C

12. B

13. A

14. A

15. D

16. D

17. C

18. C

19. D

20. D

21. C

22. C

23. D

24. C

25. A

26. D

27. B

28. D

29. A

30. A

31. B

32. D

33. D 

34. C

35. C 

36. D

37. B 

38. A

39. A

40. C

41. C

42. B 

43. C 

44. A

45. C

46. D

47. B 

48. A

49. C

50. C

1. A

2. D

3. A

4. A

5. C

6. D

7. C

8. C

9. A

10. C

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. D

17. B

18. D

19. A

20. B

21. C

22. B

23. C

24. C

25. B

26. D

27. B

28. D

29. A

30. D

31. C

32. D 

33. C 

34. D

35. A

36. D

37. C 

38. B

39. B

40. A

41. A

42. C 

43. A 

44. B 

45. B

46. A

47. A 

48. D 

49. B 

50. A

1. A

2. A

3. C

4. A

5. C

6. C

7. B

8. D

9. C

10. D

11. D

12. C

13. B

14. A

15. B

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. B

22. B

23. D

24. D

25. C

26. C

27. D

28. B

29. D

30. B

31. D

32. D 

33. B

34. C

35. B 

36. B

37. C

38. D 

39. D

40. A 

41. B

42. D 

43. B

44. B

45. C 

46. D

47. B 

48. C 

49. D

50. D

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. B

9. A

10. C

11. B

12. A

13. C

14. B

15. B

16. C

17. D

18. C

19. D

20. A

21. B

22. A

23. B

24. A

25. D

26. B

27. D

28. A

29. A

30. C

31. D

32. A 

33. C

34. D

35. C 

36. D 

37. B

38. C 

39. D

40. B

41. D

42. A

43. A 

44. D 

45. C 

46. A

47. B

48. D 

49. C 

50. D 

Xem thêm: Xem Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Hiện Nay, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

1. C

2. D

3. A

4. C

5. B

6. D

7. B

8. A

9. C

10. B

11. B

12. D

13. A

14. A

15. B

16. C

17. C

18. B

19. B

20. D

21. D

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. B

28. C

29. B

30. A

31. A

32. B 

33. C

34. B

35. C

36. D

37. C

38. C

39. A

40. A

41. A 

42. D 

43. A 

44. D

45. B 

46. D

47. B 

48. A

49. D 

50. A

Gợi ý đáp án môn Toán của Hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện:

Mã đề 105 – Hệ thống giáo dục HOCMAI

Gợi ý đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT 2021 tất cả 24 mã đề

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2021 tất cả 24 mã đề

Gợi ý đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2021 tất cả 24 mã đề

*

*

đáp án môn toán thi tốt nghiệp THPT 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thi tốt nghiệp THPT đáp án thi môn toán đáp án môn toán thpt quốc gia thi thpt quốc gia năm 2021 Bộ GD&ĐT đề thi môn toán
Tin tài trợ

Viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu gửi một người có tầm ảnh hưởng
Viết thư UPU lần thứ 51 gửi một người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 chủ đề khủng hoảng khí hậu gửi Chủ tịch UBND thành phố
Viết thư UPU 2022 không quá 800 từ về khủng hoảng khí hậu
Mẫu giấy viết thư UPU lần thứ 51 chủ đề gửi người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 chủ đề khủng hoảng khí hậu gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc
Những lưu ý khi viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022
Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng về hành động trước khủng hoảng khí hậu
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 chủ đề khủng hoảng khí hậu gửi Thủ tướng Chính phủ
Em hãy viết thư cho người có tầm ảnh hưởng về chủ đề khủng hoảng khí hậu không quá 800 từ
Viết thư UPU lần 51 gửi người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu không quá 800 từ
Viết thư UPU lần 51 chủ đề thư gửi một người có tầm ảnh hưởng về khủng hoảng khí hậu

Advertisement

Xem thêm: Ditanya Bolin Soal Hubungan Dengan Gary Di “Wgm”, Apa Jawaban Song Ji Hyo? ?

Gia Đình Mới là tạp chí điện tử chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư:

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *