Park Bo Gum có độc thân không? Hãy tìm hiểu về tin đồn hẹn hò và khám phá mẫu người lý tưởng của anh ấy dưới bài viết này nhé!

Park Bo Gum là ngu01b0u1eddi mà hu1ea7u hu1ebft các cô gái chu1ecdn làm mu1eabu bu1ea1n trai lý tu01b0u1edfng và là mu1ed9t chàng trai hoàn hu1ea3o vu1ec1 mu1ecdi mu1eb7t. Vu1edbi nu1ee5 cu01b0u1eddi ru1ea1ng ru1ee1, gu01b0u01a1ng mu1eb7t u0111iu1ec3n trai và tài nu0103ng diu1ec5n xuu1ea5t, không có gì lu1ea1 khi nhiu1ec1u 'nu1eef nhân' không thu1ec3 cu01b0u1ee1ng lu1ea1i su1ee9c hút cu1ee7a anh u1ea5y.

Đang xem: Dispatch Bất Ngờ “Đào” Lại Vụ Park Bo Gum Hẹn Hò

u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 0Park Bo Gum sinh nu0103m 1993 u1edf Seoul và bu1eaft u0111u1ea7u bu01b0u1edbc chân vào làng giu1ea3i trí qua bu1ed9 phim truyu1ec1n hình Blind vào nu0103m 2011. Cho u0111u1ebfn thu1eddi u0111iu1ec3m hiu1ec7n tu1ea1i, anh u1ea5y u0111u01b0u1ee3c xem là mu1ed9t trong nhu1eefng diu1ec5n viên nu1ed5i tiu1ebfng trong giu1edbi phim truyu1ec1n hình Hàn Quu1ed1c và nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u giu1ea3i thu01b0u1edfng.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 1Ngu01b0u1eddi hâm mu1ed9 và nhu1eefng ngu01b0u1eddi theo dõi Park Bo Gum luôn cu1eadp nhu1eadt nhu1eefng tác phu1ea9m, du1ef1 án su1eafp tu1edbi cu1ee7a anh. Ngoài su1ef1 nghiu1ec7p thì u0111u1eddi su1ed1ng tình cu1ea3m cu1ee7a nam diu1ec5n viên cu0169ng là u0111iu1ec1u mà mu1ecdi ngu01b0u1eddi muu1ed1n biu1ebft.Cu01b0 dân mu1ea1ng luôn tò mò vu1ec1 tình tru1ea1ng mu1ed1i quan hu1ec7 cu1ee7a anh u1ea5y và bu1eaft u0111u1ea7u suy u0111oán xem ai là cô gái may mu1eafn mà Park Bo Gum u0111ang hu1eb9n hò là ai. Du1ef1 u0111oán cu1ee7a ngu01b0u1eddi hâm mu1ed9 u0111ã bao gu1ed3m các nu1eef diu1ec5n viên u0111u1ed3ng nghiu1ec7p và MC du1eabn chu01b0u01a1ng trình chung vu1edbi anh.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 2Nhu1eefng tin u0111u1ed3n hu1eb9n hò cu1ee7a Park Bo Gum liên quan u0111u1ebfn nhu1eefng mu1ef9 nhân sau:1. Jang Na Rau0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 3u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 4Park Bo Gum và Jang Na Ra là bu1ea1n diu1ec5n trong bu1ed9 phim truyu1ec1n hình KBS mang tên I Remember You vào nu0103m 2015. Tin u0111u1ed3n hu1eb9n hò u0111u01b0u1ee3c cho là bu1eaft u0111u1ea7u lan truyu1ec1n vào u0111u1ea7u nu0103m 2016 và u0111u01b0u1ee3c gây xôn xao lu1edbn hu01a1n u0111u1ebfn tin ku1ebft hôn khi Park Bo Gum u0111u01b0u1ee3c dân mu1ea1ng bu1eaft gu1eb7p u0111eo nhu1eabn tu1ea1i mu1ed9t buu1ed5i ký tu1eb7ng ngu01b0u1eddi hâm mu1ed9 cho drama Reply 1988.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 5Tuy nhiên, trong thu1eddi gian u0111ó, Park Bo Gum u0111ã giu1ea3i quyu1ebft tin u0111u1ed3n hu1eb9n hò vu1edbi Jang Na Ra trong mu1ed9t cuu1ed9c phu1ecfng vu1ea5n. Anh u1ea5y nói ru1eb1ng bu1ea3n thân u0111ã ru1ea5t ngu1ea1c nhiên vu1ec1 nhu1eefng nguu1ed3n tin vô cu0103n cu1ee9 trên. Ngoài ra, ngôi sao sinh nu0103m 1993 cu0169ng lu1eadp tu1ee9c khu1eb3ng u0111u1ecbnh ru1eb1ng nhu1eefng tin u0111u1ed3n u0111ó sai su1ef1 thu1eadt, u0111u1ed3ng thu1eddi thanh minh ru1eb1ng hu1ecd chu1ec9 là chu1ecb em bu1ea1n bè tu1ed1t cu1ee7a nhau.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 62. Kim Yoo Jungu0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 7Bo Gum cu0169ng bu1ecb u0111u1ed3n là có mu1ed1i quan hu1ec7 thân thiu1ebft vu1edbi nu1eef diu1ec5n viên tru1ebb Kim Yoo Jung. Cu1ea3 hai tu1eebng là bu1ea1n diu1ec5n trong bu1ed9 phim truyu1ec1n hình Mây hu1ecda ánh tru0103ng vào nu0103m 2016. Ku1ec3 tu1eeb khi cu1ea3 hai cùng hu1ee3p tác trong du1ef1 án trên, nhu1eefng u0111u1ed3n u0111oán vu1ec1 chuyu1ec7n hu1eb9n hò bu1eaft u0111u1ea7u lan tràn trên mu1ea1ng.

Xem thêm: Tuyển Sinh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) 2020 Chính Xác

u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 8u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 9Cu1eed chu1ec9 ân cu1ea7n cu1ee7a Park Bo Gum vu1edbi bu1ea1n diu1ec5n cu1ee7a mình thu1eadm chí còn bu1ecb hiu1ec3u nhu1ea7m là mu1ed9t mu1ed1i liên hu1ec7 lãng mu1ea1n. Ngay lu1eadp tu1ee9c, Kim Yoo Jung xóa tin u0111u1ed3n và chia su1ebb ru1eb1ng cô u1ea5y coi anh u1ea5y nhu01b0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi anh trai và không hu01a1n gì. Hu1ecd chu1ec9 là nhu1eefng ngu01b0u1eddi bu1ea1n ru1ea5t thân.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 103. Irene (Red Velvet)u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 11Gu01b0u01a1ng mu1eb7t u0111u1ea1i diu1ec7n cu1ee7a Red Velvet tu1eebng du1eabn chu01b0u01a1ng trình âm nhu1ea1c nu1ed5i tiu1ebfng Music Bank tu1eeb nu0103m 2015 u0111u1ebfn 2016 cùng vu1edbi Park Bo Gum. Mu1ecdi ngu01b0u1eddi luôn nghi ngu1edd mu1ed1i quan hu1ec7 công viu1ec7c cu1ee7a hu1ecd là mu1ed9t mu1ed1i quan hu1ec7 lãng mu1ea1n, cho ru1eb1ng cu1ea3 haiu0111ã hành u0111u1ed9ng nhu01b0 mu1ed9t cu1eb7p u0111ôi trong suu1ed1t chu01b0u01a1ng trình.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 12Tuy nhiên, u0111ây chu1ec9 là nhu1eefng tin u0111u1ed3n. Trong mu1ed9t cuu1ed9c phu1ecfng vu1ea5n, Bo Gum thu1eeba nhu1eadn ru1eb1ng anh u1ea5y u0111ã su1eb5n sàng u0111u1ec3 yêu và u0111ang tìm kiu1ebfm bu1ea1n gái. Nhu01b0ng cu1eb7p u0111ôi không bao giu1edd có mu1ed9t tuyên bu1ed1 chính thu1ee9c hou1eb7c bu1ea5t ku1ef3 gu1ee3i ý nào vu1ec1 mu1ed1i quan hu1ec7 tình cu1ea3m.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 134. Yoona (Girls Generation)u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 14Tin u0111u1ed3n hu1eb9n hò gu1ea7n u0111ây nhu1ea5t cu1ee7a Park Bo Gum có liên quan u0111u1ebfn Yoona cu1ee7a Girls Generation. Tin u0111u1ed3n bu1eaft u0111u1ea7u lan truyu1ec1n trên mu1ea1ng vì nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi cho ru1eb1ng cu1ea3 hai trông ru1ea5t hoàn hu1ea3o khi tham gia vào show truyu1ec1n hình Hyori's Bed & Breakfast, và phu1ea3n u1ee9ng hóa hu1ecdc là không thu1ec3 tránh khu1ecfi.u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 15u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 16u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 17Park Bo Gum u0111ã tu1eebng nói vu1ec1 cuu1ed9c su1ed1ng hu1eb9n hò cu1ee7a mình, và thu1eadm chí còn chia su1ebb cách anh u1ea5y nhìn nhu1eadn nhu1eefng vu1ea5n u0111u1ec1 hu1eb9n hò u0111ó và tính cách cu1ee7a mình trong các mu1ed1i quan hu1ec7.

Xem thêm: Ăn Đồ Nướng Ở Đâu Ngon Rẻ Hà Nội : Địa Chỉ, Giá Cả & Review Thực Tế

u0110iu1ec3m mu1eb7t 4 mu1ef9 nhu00e2n bu1ecb u0111u1ed3n hu1eb9n hu00f2 vu1edbi Park Bo Gum: Su1ed1c nhu1ea5t lu00e0 ku1ebft hu00f4n vu1edbi Jang Nara! 18Nam diu1ec5n viên khu1eb3ng u0111u1ecbnh anh là mu1eabu ngu01b0u1eddi yêu ngay tu1eeb cái nhìn u0111u1ea7u tiên và chia su1ebb ru1eb1ng vu1ec1 mu1eabu phu1ee5 nu1eef lý tu01b0u1edfng thì anh không có. Park Bo Gum bày tu1ecf: 'Tôi là mu1ed9t ngu01b0u1eddi u0111àn ông nam tính khi hu1eb9n hò. Tôi giu1ed1ng Lee Young u1edf chu1ed7, tôi su1ebd khu1eb3ng u0111u1ecbnh ru1eb1ng mình thích ai u0111ó vu1edbi ngu01b0u1eddi u0111ó'.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *