Hình học tọa độ phẳng

      28

Đây chỉ là bản mình upload để triển khai demo trên web, nhằm tải rất đầy đủ tài liệu này, bạn vui mừng truy cập vào trang web tuituhoc.com để tải nhé. Chúc các bạn học xuất sắc


Bạn đang xem: Hình học tọa độ phẳng

*

*

*

*

Boundaries Updated và Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How to Say No khổng lồ Take Control of Your Life Dr. Henry Cloud
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis

Xem thêm: Star - Một Vật Dao Động Điều Hòa Dọc Theo Trục Ox

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide to Personal Development, Understanding Self-care, & Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
A toàn thân to Love: Cultivate Community, body Positivity, và Self-Love in the Age of Social truyền thông Angelina Caruso
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to lớn Joy, Love, & Freedom Tabitha Brown

200 việc hình học tọa độ phẳng

1. è cổ Sĩ TùngPP toạ độ trong khía cạnh phẳngTĐP 01: ĐƯỜNG THẲNGCâu 1.Trong khía cạnh phẳng với hệ toạ độ Oxy, đến 2 mặt đường thẳng d1 : x - 7 y + 17 = 0 ,d2 : x + y - 5 = 0 . Viết phương trình con đường thẳng (d) qua điểm M(0;1) chế tạo với d1, d2 một tamgiác cân tại giao điểm của d1, d2 .· Phương trình mặt đường phân giác góc tạo vày d1, d2 là:x - 7 y + 17x+ y-5é x + 3y - 13 = 0 (D1 )=Ûêë3 x - y - 4 = 0 (D2 )12 + (-7)212 + 12Đường thẳng bắt buộc tìm trải qua M(0;1) và tuy vậy song với D1 hoặc D2 .KL: x + 3y - 3 = 0 và 3x - y + 1 = 0Câu 2.Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, đến cho hai tuyến phố thẳng d1 : 2 x - y + 5 = 0 .d2 : 3 x + 6 y – 7 = 0 . Lập phương trình con đường thẳng đi qua điểm P(2; –1) làm sao để cho đường thẳngđó cắt hai đường thẳng d1 với d2 tạo nên một tam giác cân bao gồm đỉnh là giao điểm của nhị đườngthẳng d1, d2.rr· d1 VTCP a1 = (2; -1) ; d2 VTCP a2 = (3;6)uu uur rTa có: a1.a2 = 2.3 - 1.6 = 0 yêu cầu d1 ^ d2 và d1 cắt d2 trên một điểm I khác p Gọi d là đườngthẳng đi qua P( 2; –1) bao gồm phương trình: d : A( x - 2) + B( y + 1) = 0 Û Ax + By - 2 A + B = 0d cắt d1, d2 tạo thành một tam giác cân tất cả đỉnh I Û lúc d sản xuất với d1 ( hoặc d2) một góc 4502A - bé A = 3BÛ= cos 450 Û 3 A2 - 8 AB - 3B 2 = 0 Û êë B = -3 AA2 + B2 22 + (-1)2* nếu như A = 3B ta tất cả đường thẳng d : 3 x + y - 5 = 0* ví như B = –3A ta bao gồm đường trực tiếp d : x - 3y - 5 = 0Vậy có hai tuyến phố thẳng hài lòng yêu cầu bài bác toán. D : 3x + y - 5 = 0 ; d : x - 3y - 5 = 0 .Câu hỏi tương tự:a) d1 : x - 7 y + 17 = 0 , d2 : x + y - 5 = 0 , P(0;1) .ĐS: x + 3y - 3 = 0 ; 3 x - y + 1 = 0 .Câu 3.Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng d1 : 3x + y + 5 = 0 , d2 : 3 x + y + 1 = 0 cùng điểmI (1; -2) . Viết phương trình con đường thẳng D đi qua I và giảm d1, d2 theo thứ tự tại A cùng B sao choAB = 2 2 .uuruur· giả sử A(a; -3a - 5) Î d1; B(b; -3b - 1) Î d2 ; IA = (a - 1; -3a - 3); IB = (b - 1; -3b + 1)uuruurìb - 1 = k (a - 1)I, A, B thẳng sản phẩm Þ IB = tê Û íî-3b + 1 = k (-3a - 3)· nếu a = 1 thì b = 1 Þ AB = 4 (không thoả).b -1· nếu như a ¹ 1 thì -3b + 1 =(-3a - 3) Û a = 3b - 2a -12AB = (b - a)2 + é3(a - b) + 4 ù = 2 2 Û t 2 + (3t + 4)2 = 8 (với t = a - b ).ëû25+ với t = -2 Þ a - b = -2 Þ b = 0, a = -2 Þ D : x + y + 1 = 0Û 5t 2 + 12t + 4 = 0 Û t = -2; t = -Trang 1