Chú đại bi lời phật dạy

      77

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Bạn đang xem: Chú đại bi lời phật dạy

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam-mô vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phân phát xà domain authority đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô tô rô, bồ đề dạ, nhân tình đề dạ, người tình đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta-bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta-bà ha. Vớ ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết vớ đà dạ ta-bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

*

(Nhấn vào nút tam giác phía dưới để nghe Thầy trì tụng và tụng theo.)

Chú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ hang Đại-bi trung ương đà-la-ni.

Xem thêm: Sách Dạy Vẽ Cơ Bản - 11 Cuốn Sách Dạy Vẽ Đơn Giản, Dễ Hiểu

1. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Người tình Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha mũ chào mào ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phát duệ9. Số đát mãng cầu đát tỏa10.Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam tế bào na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát nhiều (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha bồ đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô vạc xà da đế29.Ma ha vạc xà domain authority đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá trả giá ra34.Mạ mạ phân phát ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất mãng cầu thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị vớ rị45.Tô rô đánh rô46.Bồ Đề dạ người thương Đề dạ47.Bồ đà dạ bồ đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha vớ đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra mãng cầu ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a vớ đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a vớ đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị win yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77.Nam tế bào a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.

Nam mô Đại bi quan Thế Âm Bô Tát

Chúc phần nhiều người an lạc và tinh tấn.

Xem phim: Cuộc đời Đức Phật trọn bộ (để gọi thêm quá trình tu tập thành đạo của Đức Phật say mê Ca Mâu Ni và hồ hết lời dạy tiến thưởng ngọc của Ngài.)